Zakończyła się realizacja kolejnej inwestycji, w której DSK miało swój bezpośredni udział.

Efektem działań naszego zespołu prawno-inżynieryjnego oraz świetnej współpracy z naszym Klientem – Wykonawcą realizującym drogę krajową w województwie opolskim, było uzyskanie dla niego szeregu korzyści.

WYMIERNE KORZYŚCI

  • PRZEDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI – o 155 dni kalendarzowych
  • DODATKOWA PŁATNOŚĆ – ok. 1 400 000 zł

PRZEDŁUŻONY TERMIN REALIZACJI

W związku z wydłużającymi się procedurami administracyjnymi przygotowaliśmy roszczenie dotyczące opóźnień w wydaniu decyzji ZRID. W roszczeniu skrupulatnie informowaliśmy Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego o pojawiających się opóźnieniach oraz ich przyczynach. Sytuacja miała miejsce w okresie pandemii COVID-19, poruszaliśmy się więc w środowisku zmieniającej się legislacji. Główny nacisk kładliśmy na drobiazgowe udokumentowanie i przedstawienie stanu faktycznego oraz utrudnień skutkujących opóźnieniami.  

W odpowiedzi na zastrzeżenia Zamawiającego oraz IK, szczegółowo wykazaliśmy również zasadność okresu, jaki Wykonawca przyjął w ofercie na uzyskanie ZRID – dokonując wykładni przepisów prawa administracyjnego i ustawy o ZRID.

Finalnie, opracowaliśmy roszczenie ostateczne, w którym podsumowaliśmy zakres żądań i uzgodniliśmy podstawę roszczenia w oparciu o szeroką analizę prawną. Nasi inżynierowie przygotowali także szczegółową analizę czasową, wykazującą wpływ utrudnień na realizację prac leżących na ścieżce krytycznej.

Skutkiem złożonego roszczenia było przyznanie Wykonawcy aż 155 dni kalendarzowych przedłużenia Czasu na Ukończenie (wliczając okres zimowy), co przy zakładanym – 36 miesięcznym okresie realizacji – stanowi znaczący okres.

DODATKOWA PŁATNOŚĆ DLA WYKONAWCY

  • Roszczenia

W toku realizacji Kontraktu, przygotowaliśmy  szereg roszczeń finansowych, o zwiększenie wynagrodzenia dla wykonawcy.

Roszczenia obejmowały głównie roboty dodatkowe – w tym dodatkowe przepusty, wykonanie ponadnormatywnego oznakowania czy dodatkowych ekranów akustycznych.

Każdorazowo dokonywaliśmy prawnej, ale i inżynieryjnej analizy wymagań PFU ww. zakresach, aby zidentyfikować ewentualne roboty dodatkowe, wykraczające poza zakres Kontraktu.

Przedstawiliśmy Klientowi nasze rekomendacje oraz zwróciliśmy uwagę na wymogi dowodowe, jakie powinny zostać spełnione w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów, które Wykonawca powinien posiadać, aby wykazać dodatkowy Koszt.

Następnie, opracowaliśmy wraz z Klientem koncepcję roszczenia i prowadziliśmy negocjacje z Zamawiającym oraz IK. Ich skutkiem było przyznanie dodatkowego wynagrodzenia w łącznej wysokości ok. 1 200 000 zł.

  • Zmiany

Nasze wsparcie objęło również kwestię procedowania Poleceń Zmian.

W efekcie Zmian, wprowadzanych w trybie skl. 13.2 i wynikających z inicjatywy zespołu DSK oraz Klienta oraz tych, które stanowiły rezultat działań IK, Wykonawca uzyskał dodatkowe wynagrodzenie w łącznej kwocie ok 170 000 zł.

Zmiany wymagały od naszego zespołu szczegółowej weryfikacji  pierwotnych wymagań kontraktowych oraz analizy rozwiązań zamiennych.

Wsparcie inżynierów z DSK umożliwiło zaproponowanie Zamawiającemu wprowadzenia rozwiązań zamiennych, korzystnych dla obu stron, co przełożyło się na dodatkową płatność oraz ułatwienia realizacyjne.