Pomogliśmy spółce zajmującej się projektowaniem dróg, zakończyć ugodą sądową dwa spory z zamawiającym publicznym.

Nasz klient, duża spółka zajmująca się m.in. projektowaniem dróg, prowadził dwa spory z zamawiającym publicznym.

Pierwszy spór dotyczył dochodzenia przed sądem płatności ponad 4 mln złotych z tytułu dodatkowych prac projektowych. Skomplikowany charakter sporu, konieczność wydania opinii przez biegłych aż 3 specjalności oraz zeznania wielu świadków, generowałyby duże zaangażowanie w wieloletni proces.

Drugi spór dotyczył roszczenia zamawiającego wobec naszego klienta, o wartości około 0,5 mln złotych. Roszczenie to było konsekwencją żądania wykonawcy robót o zapłatę za zrealizowane roboty dodatkowe, które – w ocenie tego wykonawcy, nie wynikały z projektu, a były konieczne do wykonania inwestycji drogowej. Dzięki działaniom i argumentacji prawno-technicznej kancelarii DSK, sąd jednoznacznie wskazał w uzasadnieniu wyroku, że nasz klient nie ponosi winy za dodatkowe roboty (pomimo wydania przez sąd wyroku uznającego roszczenia wykonawcy). Zamawiający zdecydował się jednak dochodzić kwoty tego roszczenia od naszego klienta.

DSK Kancelaria zaproponowała przygotowanie i wdrożenie planu zakończenia obu sporów. Zakładał on szybszy i alternatywny do procesu, sposób osiągnięcia porozumienia. W konsekwencji, sprawnie prowadzone przez naszych prawników negocjacje doprowadziły do zawarcia w krótkim czasie korzystnej dla klienta ugody sądowej. Ugodą sądową objęte zostały obydwa spory, które prowadzone były formalnie przez 2 różne Sądy. Zawarcie w ten sposób ugody z zamawiającym publicznym, pozwoliło uzyskać klientowi szybką zapłatę oraz uniknąć angażowania jego personelu w postępowanie sądowe. 

Nasze doświadczenie potwierdza, że zamawiający publiczni mają wiele obaw zawierając ugody (w tym sądowe) w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Rozwiązanie takie przynoszą jednak korzyści obydwu stronom. Zespół Kancelarii DSK nastawiony jest zawsze na realizację celów biznesowych klienta i dostosuje odpowiednio do nich swoje działania. Jednocześnie wykazujemy zrozumienie dla sytuacji prawnej zamawiających publicznie i skutecznie doprowadzamy do polubownego rozwiązywania sporów, nawet tych skomplikowanych proceduralnie.