Zespół DSK, świadcząc kompleksową obsługę kluczowej w skali kraju inwestycji kolejowej, opracował na zlecenie Klienta szereg prac. Znalazły się wśród nich m.in.  Harmonogram prac, Analiza dokumentacji technicznej dotyczącej wycinki drzew oraz Analiza dokumentacji projektowej. W wyniku swoich działań, otworzyliśmy Klientowi drogę do dochodzenia dodatkowych płatności, poszerzenia zakresu prac oraz przedłużenia terminów kontraktowych.

Harmonogram prac

Pomimo bardzo ograniczonych ram czasowych oznaczonych przez Klienta, zespół inżynieryjno-prawny Kancelarii DSK opracował Harmonogram, który został zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu i pozwolił Wykonawcy na identyfikację błędów i nieścisłości w wymaganiach Zamawiającego.

Dało to podstawę do złożenia szeregu istotnych roszczeń m.in. w zakresie nieterminowego przekazania placu budowy czy niedostarczenia właściwych decyzji administracyjnych w terminach kontraktowych przez Inwestora.

Dzięki działaniom Kancelarii DSK – stanowiącym kluczowy wkład w początkową fazę realizacji Kontraktu – możliwe było skonkretyzowanie odpowiednich żądań względem Zamawiającego i zapewnienie ochronę interesów Wykonawcy.

Analiza dokumentacji technicznej dotyczącej wycinki drzew

W wyniku szczegółowej analizy dokumentacji technicznej obejmującej prace związane z wycinką drzew, zespół prawno-inżynieryjny DSK zidentyfikował szereg nieścisłości. Liczba drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki – zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową – znacznie odbiegała od przedmiaru robót i innych danych liczbowych przekazanych przez Zamawiającego.

Dzięki działaniom zespołu DSK Kancelarii wykazano znaczne różnice, przedstawiono detaliczne zestawienie rozbieżności, obejmujące koszty wykonania uzupełniającej wycinki i wpływ tych prac na terminy kontraktowe. Na tej podstawie wystąpiono do Inżyniera Kontraktu o zlecenie wykonania prac dodatkowych.

Zarówno Inżynier Kontraktu jak i Zamawiający przychylili się do przygotowanej przez Kancelarię DSK argumentacji, przyznając, że wskazane rozbieżności faktycznie mają miejsce. Na tej podstawie polecono naszemu Klientowi dokonanie wycinki w poszerzonym zakresie, przyznając mu jednocześnie dodatkową płatność oraz przedłużenie terminów kontraktowych.

Analiza dokumentacji projektowej

Zespół Kancelarii DSK doprowadził do wszczęcia kolejnej procedury Zmiany, niosącej dla naszego Klienta wymierne korzyści finansowe.

Nasi eksperci dokonali kompleksowej analizy Dokumentacji projektowej (Specyfikacji Technicznej, Opisu technicznego oraz przedmiarów robót) w zakresie wykonania instalacji elektrycznej w budynkach. Efektem przeprowadzonej weryfikacji było stwierdzenie braków przedmiarowych dla wskazanych instalacji wewnętrznych.

Brak wymaganych przedmiarów stał się podstawą do wystąpienia o wydanie przez Inżyniera Polecenia Zmiany. Wykonawca nie miał bowiem podstaw do wyceny opisywanego zakresu prac w ofercie, z powodu niewłaściwe sporządzonej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

W konsekwencji Wykonawca wystąpił o wydanie Polecenia Zmiany obejmującego wycenę wykonania wewnętrznej instalacji technicznej i przyznanie z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia oraz wydłużenia terminów kontraktowych, co spotkało się z akceptacją Inżyniera Kontraktu.

Działania DSK Kancelarii zapewniły tym samym Klientowi szereg korzyści ekonomicznych, jak również przyczyniły się do zapewnienia płynności realizacji zamówienia.