Po 1 stycznia 2017 r. nadal pozostanie możliwość zapłaty opłat sądowych w kasie sądu oraz przelewem na rachunek sądowy. Co więc się zmieni?

OPŁATA SĄDOWA

Złożenie niektórych pism procesowych podlega obowiązkowi uiszczenia odpowiedniej opłaty. Opłata sądowa to pieniężna danina publiczna uiszczana przez uczestnika postępowania sądowego jako ekwiwalent za czynności sądowe. Przykładem gdzie opłacie podlega pismo może być chociażby wniesienie pozwu. Nieuiszczenie stosownej opłaty stanowi brak formalny, a strona wnosząca pismo zostaje wezwana do jego usunięcia, to jest do uiszczenia opłaty1. Wyjątkiem jest sytuacja gdy opłata nie została wniesiona w całości lub w ogóle a pismo zostało wniesione przez adwokata lub radcę prawego. W takim przypadku pismo zostanie zwrócone bez wzywania do uzupełnienia braków.

PODZIAŁ OPŁAT

Wysokość opłaty zależy od typu roszczenia. Zostały podzielone na następujące kategorie:

KATEGORIA OPIS

Opłata stała

pobiera się ją w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w niektórych sprawach
o prawa majątkowe w jednakowej wysokości, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Wyjątkiem są opłaty stałe w sprawach uproszczonych, pobierane w wysokości zależnej od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, przy czym wysokość ta jest ustalana w sposób kwotowy, a nie procentowy
Opłata stosunkowa pobiera się ją w sprawach o prawa majątkowe w wysokości obliczonej jako procent wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia
Opłata podstawowa pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Obecnie wynosi 30 zł

Opłata tymczasowa

pobiera się ją w sprawach o prawa majątkowe, których wartości nie da się ustalić
w chwili wszczęcia sprawy; wysokość opłaty tymczasowej określa przewodniczący, natomiast opłata ostateczna jest określana w orzeczeniu i obliczana od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, a jeżeli wartości tej nie daje się ustalić, opłatę określa sąd (jednak nie więcej niż 5000 zł)

SPOSOBY UISZCZANIA

Dotychczas opłaty sądowe można było uiścić na trzy sposoby:

  1. bezgotówkowo (przelewem na rachunek sądu)
  2. gotówką (bezpośrednio w kasie sądu)
  3. za pomocą znaków opłaty sądowej

ZMIANY

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych2, przewiduje między innymi zmiany w kwestii znaków opłaty sądowej. Rozporządzenie o którym mowa jest jednym z wielu kroków jakie są podejmowane w celu elektronizacji postępowań sądowych, a także ograniczenia kosztów ponoszonych przez Skarb Państwa w związku z drukiem i dystrybucją papierowych znaków. Co się zmieni?

PLATFORMA e-PŁATNOŚCI

Działalność rozpocznie nowy sposób uiszczania opłat zwany mechanizmem płatności elektronicznej. Od 1 stycznia 2017 r. osoby zainteresowane mogą uiszczać opłaty sądowe poprzez odpowiedni system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący płatności z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu. System z założenia będzie podobny do PayPal lub PayU. Za moment uiszczenia opłaty sądowej będzie się uważać chwilę przekazania do systemu teleinformatycznego potwierdzenia zainicjowania nieodwracalnej procedury płatności. Skorzystanie z nowej formy płatności łączy się jednak z pobraniem dodatkowych opłat, na przykład prowizji na rzecz operatora systemu. Operator pobiera prowizję w wysokość stanowiącej 0,0001% wartości transakcji, jednak nie mniej niż 0,39 zł.

Warto nadmienić, że zrezygnowano z ograniczenia kwotowego wysokości opłaty sądowej, jaka może zostać uiszczona znakami. Możliwe będzie więc wygenerowanie znaków opłaty sądowej dokładnie o takim nominale o jaki wnioskuje podmiot dokonujący zakupu. W zamian za powyższe ustalono limit 10 znaków opłaty sądowej, które można jednorazowo wykorzystać.

Znak w postaci elektronicznej można zakupić zarówno w kasie sądu jak i przez stronę www.oplaty.ms.gov.pl

ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ

Dotychczas wydane znaki opłaty sądowej będą mogły być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r.

 1. art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego

 2. Dz. U. 2016. 408