Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, wprowadza szereg istotnych zmian, które wpłyną zarówno na sytuację pracowników, jak i ich pracodawców. Wśród najważniejszych z nich wymienia się zmiany w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, zasad wypłaty wynagrodzenia czy treści świadectwa pracy.

Poniżej omawiamy pokrótce najważniejsze ze zmian, które zaczynają obowiązywać w 2019 roku.

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Zmiany dotyczące okresu oraz sposobu przechowywania akt pracowniczych mają na celu ułatwienie ich przechowywania przez pracodawców oraz obniżenie kosztów z tym związanych. Ustawodawca wprowadził możliwość przechowywania dokumentacji pracowniczej nie tylko w formie papierowej, jak to było dotychczas, ale również elektronicznej. Wybór formy będzie należał do pracodawcy.

Poza tym, od 1 stycznia 2019 roku akta pracownicze wszystkich nowo zatrudnianych osób będą musiały być przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. W odniesieniu do pracowników, którzy zostali zatrudnieni po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 roku do grudnia 2018 roku możliwe jest skrócenie okresu przechowywania akt z 50 do 10 lat pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ustawie. Z kolei akta pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku w dalszym ciągu muszą być przechowywane przez okres 50 lat.

Nowe informacje przy wydawaniu świadectwa pracy

Nowelizacja wprowadziła w stosunku do pracowników nowy obowiązek, zgodnie z którym w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy jest zobowiązany wydać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:

  •  okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  •  możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  •  zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania po upływie okresu jej przechowywania.

Wypłata wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 roku

Zmianie uległ również sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2019 roku zasadą jest wypłata wynagrodzenia na konto pracownika. Wypłatę do rąk własnych pracownik otrzyma tylko wówczas, gdy wystąpi z takim wnioskiem do pracodawcy. O zmianie sposobu wypłaty pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników do dnia 22 stycznia 2019 roku. Jednakże obowiązek ten odnosi się jedynie do pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych.

Płaca minimalna w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2.250 zł brutto. W porównaniu do wysokości wynagrodzenia z 2018 roku wzrosło ono o 150 zł brutto. Wzrost płacy minimalnej wpłynie również na wzrost niektórych świadczeń pracowniczych, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, jak np. dodatku za pracę w porze nocnej.