Omawiając zmiany podatkowe obowiązujące od 2021 roku, należy również wskazać na nowe regulacje w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obejmują one m.in ulgę abolicyjną, ulgę dla młodych oraz reguły dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

1. Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Ulga umożliwia polskim rezydentom, którzy pracują za granicą i tam uzyskują przychody, zniwelowanie skutków wynikających ze statusu podatników korzystających z metody proporcjonalnego odliczenia (w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, praw majątkowych, działalności wykonywanej osobiście oraz pracy najemnej) z osobami, które korzystają z metody wyłączenia z progresją. Metoda unikania podwójnego opodatkowania zależała od kraju, z którego dochód uzyskiwał podatnik. 

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że dochód uzyskany przez podatnika z zagranicznych źródeł podlega zwolnieniu od zapłaty w Polsce. Z kolei poprzez metodę proporcjonalnego zaliczenia należy rozumieć podatek obliczony od łącznej sumy dochodów, od którego odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w innym państwie. 

Do końca 2020 roku podatnik był uprawniony do całkowitego odliczenia różnicy pomiędzy kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody proporcjonalnego zaliczenia a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Tym samym obie metody umożliwiały zapłacenie podatku w tej samej wysokości.

Zmiana ustanowiła limit w możliwości odliczenia podatku do maksymalnie 1360 zł. W konsekwencji działania podjęte przez ustawodawcę są niekorzystne dla podatnika, którego źródło osiąganych przychodów znajduje się na terenie innego kraju niż Polska.

2. Zmiany w zasadach amortyzacji

Zmianie uległa definicja używanych środków trwałych. Z regulacji obowiązujących do 2021 roku wynikało, że definicja obejmuje również okres wykorzystywania środka trwałego przez podatnika. 

Od 2021 roku, środki trwałe uznaje się za używane jedynie w przypadku gdy były wykorzystywane przed ich nabyciem przez podmiot inny, niż podatnik w okresie wskazanym w ustawie o PIT. Zmiana ma doniosłe znaczenia dla podatników, którzy amortyzują środki trwałe wykupione po zakończeniu czasu trwania umowy leasingu. Ne będą traktowane jako używane.

Zmiany obejmują również podwyższanie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, które są amortyzowane metodą liniową.

3. Zmiany w cenach transferowych

Od stycznia 2021 roku obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych został rozszerzony na osoby oraz spółki niemające osobowości prawnej, w przypadku uzyskiwania należności od podmiotów z rajów podatkowych w ramach transakcji zawieranych z tymi podmiotami.

Obowiązek powstaje również w sytuacji gdy rzeczywistym właścicielem należności będzie podmiot mający siedzibę na terenie raju podatkowego, gdy wartość transakcji przekracza 500 tys. zł. W tym zakresie ustawodawca wprowadził domniemanie wskazujące, że właściciel należności ma siedzibę w raju podatkowym, w przypadku gdy kontrahent podatnika dokonuje rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

4. Zmiany w uldze dla młodych

Nowelizacja wprowadziła szerszy zakres zwolnienia dla dochodu podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Od stycznia 2021 roku zwolnienie dotyczy oprócz dochodów uzyskiwanych ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i z umów zlecenia, również dochody otrzymane tytułem odbywanej praktyki absolwenckiej, o której mowa w ustawie o praktykach absolwenckich oraz stażu uczniowskiego, którego dotyczy art. 121a ustawy Prawo oświatowe.

5. Zmiany w przepisach antycovidowych

Regulacje obejmują również przepisy antykoronawirusowe, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii. Zasadniczo ustawa wydłuża okres, mający związek z terminem ustania stanu epidemii, w którym możliwe jest zastosowanie benefitów wskazanych w tarczach antykryzysowych,. Zmiany obejmują:

– ulgę na złe długi

– jednorazową amortyzację środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

– odliczenie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 i wsparcie oświaty

– stosowanie 5% stawki podatku przy wypłacanych zaliczkach na podatek w ramach dochodów z IP BOX, które są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19

– przedłużenie zwolnienia z podatku od przychodów z budynków

Podsumowanie

Pozytywnie należy ocenić zmiany, które umożliwiają podatnikowi dalsze korzystanie z preferencji wynikających z tarcz antykryzysowych, a także rozszerzenie zakresu zastosowania ulgi dla młodych. Niemniej zdecydowanie niekorzystne modyfikacje dotyczą podatników, którzy uzyskują dochód poza granicami Polski. Wprowadzenie limitu w uldze abolicyjnej na pewno będzie odczuwalny dla większości polskich rezydentów podatkowych, którzy pracują za granicą. W rezultacie część podatników zapewne zdecyduje się na zmianę rezydencji podatkowej. 

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Marcin Palusiński, doradca podatkowy, m.palusinski@dsk-kancelaria.pl

***

O innych zmianach podatkowych, które weszły w życie z początkiem 2021 roku pisaliśmy w artykułach:

  1. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
  2. Zmiany w VAT od 2021 roku (Slim Vat)
  3. Zmiany w CIT od 2021 roku