Karta pobytu 2023: zmiany dla obywateli Ukrainy

Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadza z dniem 1 kwietnia 2023 r. możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowa regulacja umożliwia obywatelom Ukrainy, korzystającym z ochrony czasowej w Polsce, których pobyt na terytorium Polski jest legalny i udokumentowany numerem PESEL (ze statusem „UKR”), ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy związany z formami aktywności ekonomicznej, tj.:

  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card)
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski o udzielenie takich zezwoleń będzie można składać od 1 kwietnia br. do wojewody – w urzędach wojewódzkich właściwych ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.

Warto sprawdzić/wiedzieć:

Jakie są podstawy do ubiegania się przez Ukraińców o kartę pobytu w Polsce?

  • Jakie kategorie Ukraińców są uznawane za pracowników wysoko wykwalifikowanych w świetle polskiego prawa? Kto może ubiegać się o tzw. Blue Card?
  • Na czym polega uproszczona procedura ubiegania się przez Ukraińców o kartę pobytu w Polsce?
  • Jakie są różnice w prowadzeniu pracy lub działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w Polsce?
  • Jakie urzędy w Polsce są uprawnione do rozpatrywania wniosków obywateli Ukrainy o wydanie karty pobytu?

Nataliia Mushak z Kancelarii DSK zapewnia konsultacje prawne dla obywateli Ukrainy. Zapraszamy do kontaktu: n.mushak@dsk-kancelaria.pl