Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Kiedy i w jakim wymiarze urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi? Jakie są zasady jego udzielania? Czy pracownik może domagać się udzielenia urlopu szkoleniowego?

WARUNKI UDZIELENIA URLOPU SZKOLENIOWEGO

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę, zwaną umową o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Na jej podstawie pracodawca zobowiązuje się przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje w formie wskazanej w umowie co najmniej uprawnienie do urlopu szkoleniowego oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pracownik zaś zobowiązuje się co najmniej do podjęcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie wskazanej w umowie i dołożenia należytej staranności w dążeniu do jego ukończenia.

Sąd Najwyższy w uchwale o sygn. akt II PZP 2/05 wskazał, iż do pracodawcy należy „ułatwianie” podnoszenia kwalifikacji, przez co należy rozumieć nieodmawianie bez uzasadnionych przyczyn zgody na korzystanie z wybranej przez pracownika formy kształcenia oraz tworzenie pozytywnej atmosfery wobec uczących się pracowników.

Samo uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych nie jest wystarczającą przesłanką do wnioskowania o urlop szkoleniowy. Konkludując, aby dostać urlop szkoleniowy muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się z inicjatywy pracodawcy i za jego zgodą;
  2. pomiędzy pracownikiem a pracodawcą powinna być zawarta umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

WYMIAR URLOPU SZKOLENIOWEGO

Urlop szkoleniowy udzielany jest w różnym wymiarze w zależności od okoliczności. Pracownikowi, który przystępuje do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przysługuje 6 dni urlopu. Na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego w ostatnim roku studiów pracownikowi przysługuje 21 dni wolnego. Podkreślenia wymaga, iż urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem pracy, dlatego pracownik, który uczestniczy w zajęciach w sobotę lub niedzielą nie może liczyć na uzyskanie dodatkowych dni wolnego.

URLOP SZKOLENIOWY A URLOP WYPOCZYNKOWY

Korzystanie z urlopu szkoleniowego nie wpływa na liczbę dni urlopu wypoczynkowego. Są one niezależne od siebie. Liczba dni urlopu wypoczynkowego wynika z kodeksu pracy i jego odpowiednia liczba jest zagwarantowana.

DODATKOWE ŚWIADCZENIA

Pracodawca nie ma obowiązku zapewniać pracownikowi dodatkowych świadczeń np. w postaci opłacenia kosztów dojazdów czy kwaterunku. Jeżeli pracownik chce, aby takie dodatkowe świadczenia się pojawiły musi zadbać o to na etapie sporządzania umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zgoda pracodawcy na tak korzystne zapisy stanowi jednak dobrowolna formę pomocy w podniesieniu kwalifikacji zawodowych pracownika.