Sukces biznesowy opiera się między innymi na dobrze przygotowanej strategii działalności, doświadczeniu i motywacji, które przekładają się na wykonanie usługi lub produktu. Jednym z narzędzi służących zabezpieczeniu prowadzonego biznesu jest wywiad gospodarczy.

Wywiad gospodarczy – research fundamentem zabezpieczenia

Jednym z najważniejszych elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest minimalizacja ryzyka. Oferując swoje usługi warto podjąć się weryfikacji strony umowy biznesowej. Narzędziem służącym do uzyskania obrazu potencjalnego partnera jest wywiad gospodarczy. Wywiad nie służy wyłącznie do sprawdzenia informacji dotyczącej działalności gospodarczej. Dzięki wywiadowi możemy śledzić również trendy branżowe oraz biznesowe.

Czym jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy to narzędzie mające na celu uzyskanie i przetwarzanie ogólnodostępnych informacji na temat potencjalnego, jak i aktualnego partnera biznesowego. Jego celem jest zbudowanie bazy informacji przy wykorzystaniu ogólnodostępnych rejestrów, baz i kartotek (np. KRS, CEIDG), portali branżowych, forów dyskusyjnych, portali społecznościowych oraz innych udostępnianych do publicznej informacji danych dotyczących przedsiębiorców.

Czy warto poświęcić czas na zebranie i analizę danych na temat potencjalnego Partnera biznesowego?

Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego nie ma na celu wyłącznie pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej nawiązania współpracy. W razie braku wywiązywania się strony z obowiązków wynikających z umowy, przygotowana baza informacji na temat kontrahenta skraca czas potrzebny na przygotowanie pozwu i wytoczenie powództwa. Posiadanie informacji dotyczących składników majątku dłużnika zdecydowanie przyspiesza również proces postępowania egzekucyjnego.

Im szersza informacja dotycząca dłużnika zawarta we wniosku egzekucyjnym, tym większe prawdopodobieństwo sprawnego i skutecznego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Należy zwrócić uwagę, że sytuacja finansowa kontrahenta jest dynamiczna, w związku z czym wywiad gospodarczy nie powinien być narzędziem wykorzystywanym wyłącznie przed rozpoczęciem współpracy. Własna baza informacji znacznie skraca czas na reakcję wierzyciela, co jest doskonałym zabezpieczeniem w razie zakłócenia płynności finansowej kontrahenta.