Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął możliwość posługiwania się dokumentem wygenerowanym z internetowej giełdy kryptowalut w celu wykazania poniesionych przez podatnika kosztów uzyskania przychodu i tym samym potwierdził prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup kryptowalut w dacie ich nabycia.

Wydatki na nabycie kryptowalut jako koszty podatkowe

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 maja 2021 r. przesądził o możliwości posługiwania się dokumentem stanowiącym wygenerowane zestawienie transakcji z internetowej giełdy kryptowalut dla wykazania poniesionych przez podatnika kosztów uzyskania przychodu. 

Podatnik, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży walut wirtualnych, skierował do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. 

Podatnik chciał uzyskać odpowiedź na pytanie o poprawność prezentowanego przez niego stanowiska, zgodnie z którym wygenerowane zestawienie transakcji z internetowej giełdy kryptowalut, wskazujące osobno każdą transakcję, będzie stanowić dokument umożliwiający wykazanie, że poniósł on koszty w celu osiągnięcia przychodów (lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów). Tym samym zakup kryptowalut w dacie ich nabycia mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy nie zgodził się z prezentowanym stanowiskiem, uznając że zestawienie transakcji nie będzie mogło zostać zakwalifikowane jako dowód księgowy, wskazany w przepisach szczególnych (m.in. w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów), nie pozwalając tym samym na zaliczenie poniesionych przez podatnika wydatków na zakup kryptowalut do kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał mu rację, nie podzielając argumentacji organu podatkowego. Ostatecznie sprawa miała swój finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. 

NSA oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego. W uzasadnieniu wyroku potwierdził, że fakt nieudokumentowania wydatku w sposób przewidziany przez odrębne przepisy, nie oznacza że dany wydatek nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Rzetelne dokumentowanie faktu poniesienia wydatku może następować na podstawie różnych środków dowodowych, co od strony dowodowej pozwoli na zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów.

NSA przesądził, iż także wydatki na nabycie kryptowalut mogą zostać udokumentowane innymi dowodami niż dokumenty księgowe, określane w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów. W związku z powyższym, dokument w postaci wygenerowanego zestawienia transakcji  z danej platformy internetowej osobno dla każdej transakcji w dacie nabycia kryptowalut może być wystarczający dla udokumentowania poniesionych kosztów uzyskania przychodów.

W kontekście wzrastającego zainteresowania obrotem kryptowalutami, omawiany, korzystny dla podatników wyrok, wyznacza bardzo istotny i uwzględniający realia gospodarcze kierunek. Charakter oraz liczba dokonywanych transakcji związanych z nabywaniem kryptowalut, często skutkuje obiektywną niemożliwością ich dokumentowania w tradycyjny sposób, co NSA słusznie wziął pod uwagę.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2021 r. Sygnatura:  II FSK 3796/18