Utrata dziennika budowy wiąże się dla inwestora z wieloma problemami – m.in. w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie, kiedy inwestycja zostanie zakończona. Niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie ww. pozwolenia pozostaje bowiem oryginał dziennika budowy. Nie należy więc zbyt długo zwlekać z podjęciem czynności zmierzających do rozwiązania problemu utraconego dziennika budowy.

Utrata dziennika budowy

Pomimo, że dziennik budowy jest jednym z ważniejszych dokumentów procesu inwestycyjnego, w praktyce zdarzają się jednak przypadki, w których inwestor nie posiada tego dokumentu – najczęściej w wyniku zagubienia, zniszczenia, a także zabrania go przez osoby trzecie z terenu budowy. Należy zwrócić uwagę, że o ww. sytuacjach można mówić tylko wtedy, gdy dziennik budowy został wcześniej wydany i zarejestrowanie zgodnie z przepisami i dopiero podczas realizacji prac na budowie stwierdzono jego utratę.

Całkowicie inna – i o wiele bardziej kłopotliwa dla inwestora sytuacja zachodzi wtedy, gdy dziennik budowy nie był w ogóle prowadzony dla inwestycji, dla których obowiązek ten jest przewidziany w przepisach prawa – przypadek ten nie jest jednak przedmiotem niniejszego artykułu.

Obowiązki inwestora w przypadku utraty dziennika budowy

W przypadku utraty dziennika budowy inwestor powinien niezwłocznie wystąpić do organu, który wydał pozwolenie na budowę o wydanie kolejnego tomu tego dokumentu. W nowo wydanym tomie dziennika, kierownik budowy powinien uwzględnić szczegółowe informacje dotyczące zaginięcia poprzedniego tomu dziennika budowy oraz dotychczas zrealizowanych robót budowlanych, a następnie prowadzić dziennik zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy prawo budowlane. Utracony dziennik budowy nie podlega natomiast odtworzeniu – prowadziłoby to bowiem do sytuacji, w której w kolejnym tomie dziennika budowy zostałyby umieszczone wpisy z datą wcześniejszą niż data wydania nowego tomu tego dokumentu, co organy nadzoru budowlanego oceniają jako działanie niewłaściwe.

Utrata dziennika budowy a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie dotyczy co do zasady m.in. nowo wybudowanych budynków przeznaczonych na cele użyteczności publicznej, budynków wielorodzinnych a także sytuacji, kiedy inwestor stara się o zalegalizowanie samowoli budowlanej. Zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane organem właściwym do procedowania nad wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Do wniosku powinny zostać załączone stosowne załączniki, w tym oryginał dziennika budowy.

Inwestor, który po utracie dziennika budowy uzyskał nowy tom tego dokumentu, który był regularnie uzupełniany przez kierownika budowy, nie powinien mieć problemu z pozytywnym rozpoznaniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. W sytuacji, kiedy inwestor zaniedbał wdrożenie powyższej procedury po utracie dziennika budowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie może okazać się utrudnione. Organ nadzoru budowanego odmówi wydania pozwolenia na budowę w przypadku, gdy do wniosku nie załączono dziennika budowy. Celem konwalidacji tego braku, organ prawdopodobnie skorzysta z przysługujących mu uprawnień w przedmiocie nakazania przygotowania stosownych opinii i ekspertyz dotyczących nowo wybudowanego obiektu. Jednym z elementów procedury będzie również postępowanie dowodowe, podczas którego organ przeprowadzi oględziny budynku oraz inne czynności, które uzna za konieczne. Wskazana procedura jest czasochłonna, a jej koszty często okazują się bardzo wysokie – wdrożenie ww. rozwiązań jest jednak niezbędne, aby przedstawić w organie nadzoru budowlanego dokumenty, które będą miały moc dowodową dziennika budowy.

Przeczytaj również.

Kancelaria DSK świadczy swoim klientom pomoc prawną w sprawach związanych z utratą dziennika budowy.

Kontakt:

Marta Dziewulska: m.dziewulska@dsk-kancelaria.pl