Dziś skierowano do pierwszego czytania w Sejmie projekt Tarczy 4.0. Niesie on zmiany w zakresie restrukturyzacji, które mają przynieść znaczne uproszczenie postępowań.                                                                                                                                                                                                                   

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

  • Szansa na szybkie otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (o zatwierdzenie układu) na podstawie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przez przedsiębiorcę (osobę fizyczną, spółkę osobową, spółkę kapitałową).
  • Ochrona przed egzekucją (w tym przed egzekucją nieruchomości zabezpieczonej hipoteką oraz przedmiotów objętych zastawem rejestrowym i przewłaszczonych na zabezpieczenie).
  • Moratorium na spłatę długów wobec kontrahentów (wydzierżawiających, sprzedawców) np. w postaci braku obowiązku zapłaty rat kredytu.
  • Zakaz wypowiadania przedsiębiorcy umów najmu i dzierżawy (ochrona miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) połączona z brakiem obowiązku zapłaty czynszu.
  • Obligatoryjne przeprowadzenie procedury z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącego funkcję nadzorcy sądowego, z którym przedsiębiorca zawiera umowę.
  • Możliwość dalszego, samodzielnego prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej (czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody nadzorcy).
  • Zapewnienie do 4 miesięcy ochrony przedsiębiorstwa.
  • Wdrożenie postępowania chroni przed odpowiedzialnością za niezłożenie wniosku o upadłość (ochrona zarządu w spółce kapitałowej przed odpowiedzialnością za długi prywatne i publiczne).

Bardzo ważny jest wybór doradcy restrukturyzacyjnego – w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dokonuje on publikacji w MSiG, zbiera głosy wierzycieli, negocjuje z wierzycielami warunki układu, opracowuje propozycje układowe, zwołuje i przewodniczy zgromadzeniu wierzycieli, stwierdza przyjęcie układu, wyraża zgodę na czynności przekraczające zwykły zarząd i ostatecznie składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.