Ustawodawca nowelizacją z dnia 9 listopada 2018 roku wprowadził zapowiadaną ulgę termomodernizacyjną1. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów preferencja ta ma na celu podjęcie skutecznej walki ze smogiem. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

Na czym polega i komu przysługuje?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom (również współwłaścicielom) jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się ponieść wydatki na realizację termomodernizacji domu.

Skierowana jest ona do podatników PIT opłacających podatek wg. skali podatkowej (18% i 32%), według stawki liniowej (19%), a także osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga pozwoli odliczyć od podstawy opodatkowania podatku dochodowego łącznie do 53 tys. zł kosztów poniesionych w ramach wydatków na instalacje termomodernizacyjne w domach jednorodzinnych.

Odliczenie to nie ma charakteru jednorazowego, natomiast ustawodawca przewidział terminy, w których podatnicy będą mogli dokonać odliczenia takich wydatków. Łączna kwota odliczenia tych kosztów dla jednego podatnika nie może przekroczyć w sumie  53 tys. zł., niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych, jakie zrealizuje podatnik.

Poniżej wskazujemy szczegóły dotyczące terminów oraz innych warunków pozwalających na skorzystanie z opisywanej ulgi.

Nie dla nowych budynków

W pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że omawiana ulga dotyczy wyłącznie instalacji dokonywanych w istniejących już jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, a więc będą to budynki wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej, grupowej czy szeregowej. Natomiast ulga nie dotyczy termomodernizacji dokonywanych w domach będących jeszcze w budowie, czy mieszkaniach.

Co można odliczyć?

Odliczeniu podlegają wydatki m.in. na okna, bramy garażowe, drzwi balkonowe, kotły gazowe, olejowe czy zbiorniki na gaz.

W zakres ulgi, oprócz samych towarów zaliczyć można również koszty związane z ich montażem np. instalacja pieca, czy okna.

Tabela wydatków kwalifikujących się na ulgę termomodernizacyjną

MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA USŁUGI
1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej; 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6. kocioł na paliwo stałe spełniający unijne wymagania 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej; 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego; 10. montaż pompy ciepła;
11. pompa ciepła wraz z osprzętem; 11. montaż kolektora słonecznego;
12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem; 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem; 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne; 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu. 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Kwalifikowany sprzedawca

Co istotne, wysokość wydatków należy ustalać na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, a więc ulga przysługuje tylko w sytuacji, gdy podatnik kupuje ww. towar czy usługę od przedsiębiorcy, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Terminy

Ustawodawca przewidział termin, w jakim inwestycja termomodernizacyjna musi zostać zakończona. Wynosi on trzy lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W sytuacji, w której podatnik nie zdąży zrealizować przedsięwzięcia w ww. terminie będzie zmuszony zwrócić uzyskaną do tej pory ulgę.

Natomiast podatnik ma sześć lat na odliczenie poniesionych wydatków od dochodów. Dotyczy to sytuacji, w której dochód podatnika w pierwszym roku przeprowadzenia inwestycji będzie niewystarczający by odliczyć wszystkie wydatki poniesione w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W takiej sytuacji będzie on mógł pomniejszać podstawę opodatkowania w kolejnych latach. Jednakże okres rozliczania ulgi od danej inwestycji termomodernizacyjnej nie może przekroczyć sześciu lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jeżeli podatnik dokona inwestycji termomodernizacyjnej, nie wykorzystując przy tym limitu 53 tys. zł to część jaka mu pozostała będzie mógł wykorzystać decydując się na kolejną taką inwestycję.

Omawiana ulga jest wyjściem naprzeciw właścicielom domów jednorodzinnych, należy przy tym pamiętać, że nie można jej łączyć z innymi preferencjami podatkowymi. Ponadto ulga nie przysługuje w części w jakiej wydatki sfinansowane zostały z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także gdy zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Kontakt:

Marcin Palusiński: m.palusiński@dsk-kancelaria.pl

***

1Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2018 poz. 2246)