Regulacja przepisów ustawy tzw. Tarczy 3.0 jest kontynuacją pakietu ustaw zwanych „Tarczą antykryzysową”, której celem jest zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Jak zostało wskazane w uzasadnieniu do projektu ustawy Tarczy 3.0, wprowadzone przepisy mają za zadanie łagodzenie bezpośrednich skutków epidemii, a także przygotowanie zarówno polskiej gospodarki, jak i struktur administracji do wyzwań, jakie czekają nasz kraj po wygaszeniu ognisk epidemii.

Skutki pandemii COVID-19 dotknęły także wymiar sprawiedliwości, w szczególności  w zakresie funkcjonowanie sądów.

Regulacje art. 15zzr oraz art. 15zzs wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[1], dalej jako: „specustawa”, przewidywały w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID:

a) zawieszenie biegu terminów procesowych, sądowych oraz przewidzianych przepisami prawa administracyjnego rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ustawy,

b) nierozpoczęcie w ogóle biegu nowych terminów sądowych, procesowych oraz przewidzianych przepisami prawa administracyjnego.

Powyższe regulacje odnoszące się do terminów sądowych i procesowych dotyczyły m.in. postępowań sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karnych skarbowych oraz administracyjnych. Nie dotyczyły natomiast terminów na czynności stron w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Zawieszenie biegu terminu w praktyce oznacza, że nastąpiła przerwa w liczeniu terminu wyznaczonego np. przez sąd lub organ administracji na dokonanie określonej czynności. Natomiast sytuacja opisana w pkt b) powyżej oznacza, że termin na dokonanie określonej czynności w ogóle nie zaczął biec (nie rozpoczęło się jego obliczanie).

Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2[2] (dalej: Tarcza 3.0) zostały uchylone wyżej wskazane przepisy.

W konsekwencji przywrócono bieg (liczenie upływu) terminów sądowych, procesowych jak i terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. 

Ustawodawca w przepisie art. 68 Tarczy 3.0, wskazał, iż terminy w postępowaniach o którym mowa w uchylonych przepisach:

  • biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0 – jeśli bieg terminu rozpoczął się przed wprowadzeniem przepisu art. 15 zzr lub art. 15 zzs do specustawy – por. przypadki opisane w lit a) powyżej;
  • rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0 – jeśli bieg terminu nie rozpoczął się przed wprowadzeniem przepisu art. 15 zzr lub art. 15zzs do specustawy– por. przypadki opisane w lit b) powyżej;

Tarcza 3.0. weszła w życie dnia 16 maja 2020 r., co oznacza, że 7 dniowy termin upłynie w dniu 23 maja 2020 r. Wobec powyższego rozpoczęcie biegu terminów procesowych czy sądowych ma początek od dnia 24 maja 2020 r., taki sam zresztą termin należy przyjąć dla terminów które biegną dalej tj. ich bieg rozpoczął się przed wprowadzeniem przepisów art. 15zzr i art. 15zzs w specustawie i został zawieszony.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obliczanie tych terminów na dokonanie np. czynności procesowych, których bieg rozpoczął się i uległ zawieszeniu. Kluczowe w takim przypadku jest obliczenie na jakim etapie nastąpiło zawieszenie danego terminu, bowiem na dokonanie czynności po upływie 7 dniowego terminu od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0 zostanie określona ilość dni, która pozostała do upływu terminu do dokonania czynności, gdyby termin ten nie został zawieszony z dniem wejścia w życie przepisów art. 15zzr i art. 15zzs specustawy.

 

[1] Dz.U. z 7 marca 2020 r. poz. 374

[2] Dz.U. z 15 maja 2020 r. poz. 875

***

OSOBY DO KONTAKTU:

Marta Dziewulska: m.dziewulska@dsk-kancelaria.pl

Wiktoria Zielińska: w.zielinska@dsk-kancelaria.pl