17 kwietnia 2020 r. uchwalono Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U.2020.695. Ustawa weszła w życie 18 kwietnia 2020 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych, jakie zostały zawarte w ustawie.

Tarcza 2.0 – Zmiany podatkowe

 1. Zmiany terminów w obszarze cen transferowych – PIT/CIT
 2. Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych
 3. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obrotu kryptowalutami
 4. Właściwość miejscowa w KAS
 5. Wydłużenie terminu do przekazania 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
 6. Doręczenia w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii
 7. Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej
 8. Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości
 9. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
 10. Zwolnienie z podatku dochodowego od umorzonej pożyczki
 11. Zwolnienie ze składek ZUS a obowiązek podatkowy
 12. Zaliczanie składek, które zostały naliczone i potrącone z wynagrodzenia pracownika do kosztów uzyskania przychodu
 13. Dania solidarnościowa

Zmiany terminów w obszarze cen transferowych – PIT/CIT

Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Dotyczy: art. 23y ust. 1 ustawy o PIT, art. 11m ust. 1 ustawy o CIT

Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Dotyczy: art. 23zb ust. 1 ustawy o PIT, art. 11p ust. 1 ustawy o CIT

Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych

Warunek rentowności oraz braku zaległości podatkowych uważa się za spełniony, jeżeli podatnik poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa ustawie o COVID-19. Przepis stosuje się do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

W konsekwencji podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.

Dotyczy: art. 38n ustawy o cit

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obrotu kryptowalutami

Zwolnienie od 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dotyczy: art. 9 pkt 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Wydłużenie terminu do przekazania 1% na rzecz OPP

Kwotę 1% podatku PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020, bądź oświadczeniu PIT-OP, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.

Dotyczy:  art. 52v ustawy o PIT

Doręczenia w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii

Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. 

Omawianego przepisu nie stosuje się m.in. do postępowań w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Dotyczy: art 96 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić niektóre zadania KAS, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju lub jego części przez odpowiednio dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania uwzględniając potrzebę właściwej organizacji wykonywania zadań.

Dotyczy: art. 11 ust. 5a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 

Kontroli celno-skarbowej podlegać będzie również  przestrzeganie przepisów wydanych na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie ograniczeń lub zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych.

Dotyczy: art. 54 ust. 2 pkt 11a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 

Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości dla OPP

W uchwale rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez m.in. organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Dotyczy: art. 15p ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i . 568)

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Wsparcie udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19 – zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Wsparcie umożliwi przedsiębiorcy wnioskowanie o pomoc publiczną do maksymalnej wysokości 800 tys. euro (z obecnych 200 tys. euro).

Dotyczy: art. 15zzzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i . 568)

Zwolnienie z podatku dochodowego od umorzonej pożyczki

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki, której udziela starosta na podstawie umowy, ze środków Funduszu Pracy jednorazowo, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dotyczy: art. 15zzd ust.10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568)

Zwolnienie ze składek ZUS a obowiązek podatkowy

Jak informuje Ministerstwo Finansów, w przypadku uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek określonych w art. 31zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie powstaje. Nabyte prawo do zwolnienia będzie neutralne podatkowo.

Dotyczy: art. 31zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568)

Zaliczanie składek, które zostały naliczone i potrącone z wynagrodzenia pracownika do kosztów uzyskania przychodu

Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku pobrania przez pracodawcę, będącego płatnikiem składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne od wynagrodzeń pracowników, których nie odprowadził do ZUS (z uwagi na zwolnienie ze składek), to wówczas nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Danina Solidarnościowa

Ustawodawca nie uwzględnił w najnowszej specustawie daniny solidarnościowej. W takim wypadku należy uznać, iż osoby składające po terminie deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, zapłacą odsetki od zaległości podatkowej oraz będą narażone na sankcje karnoskarbowe. 

Dotyczy: art. 30h ustawy o PIT