Dnia 1 stycznia 2017 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Nowy wzór, oprócz zmian bardziej kosmetycznych, zawiera także zmiany, które ułatwią życie pracodawcom jak i pracownikom.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WIELU OKRESÓW ZATRUDNIENIA

Jeśli pracodawca podpisze nową umowę w ciągu 7 dni z pracownikiem, z którym wygasła umowa, nie musi wystawiać osobnego świadectwa pracy dla każdego okresu zatrudnienia z osobna, ale może wystawić jedno „zbiorcze” świadectwo pracy na wszystkie te okresy łącznie. Jeśli pracownikowi zależy jednak na uzyskaniu takiego „cząstkowego” świadectwa pracy, może o to wystąpić, a pracodawca wówczas zobowiązany będzie je wystawić. Zmiana ta pozwala zatem na większą elastyczność, dopasowaną do potrzeb danej indywidualnej sytuacji.

 

ŚWIADECTWO PRACY

 1. Stwierdza się, że……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię (imiona) i nazwisko pracownika)

imiona rodziców………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

urodzony…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(data urodzenia)

był zatrudniony………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pracodawca)

w okresie od………………………………..do……………………………….w wymiarze………………………………………………………………………………………..

w okresie od………………………………..do……………………………….w wymiarze………………………………………………………………………………………..

w okresie od………………………………..do……………………………….w wymiarze………………………………………………………………………………………..

URLOPY I OCHRONA PRZED WYPOWIEDZENIEM

Przy zmianie pracy przez pracownika, nowy pracodawca będzie miał podane informacje o wykorzystanym w danym roku urlopie na żądanie, wykorzystanym urlopie ojcowskim i rodzicielskim oraz o wymiarze skorzystania przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego z ochrony przed wypowiedzeniem poprzez obniżenie wymiaru czasu pracy. Jest to znacznym ułatwieniem dla takiego nowego pracodawcy, który będzie miał jasność, czy i w jakim zakresie dany pracownik skorzystał ze swojego uprawnienia, a więc, czy i w jakim zakresie takie uprawnienie nadal mu będzie przysługiwać w nowej pracy.

URLOP NA ŻĄDANIE

Pracodawca jest obowiązany udzielić w każdym roku kalendarzowym nie więcej niż 4 dni tzw. urlopu na żądanie, czyli urlopu udzielonego na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym, co reguluje art. 1672 Kodeksu Pracy. Jeśli pracownik zmienia pracę w trakcie trwania roku kalendarzowego, nowy pracodawca dostanie dokładną informację, ile dni z puli maksymalnie czterech pracownik już wykorzystał w tym roku kalendarzowym, a więc jasne będzie, ile dni takiego urlopu na żądanie jeszcze może uzyskać.

 5. W okresie zatrudnienia pracownik:

 1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze………………………………………………………………………………………………………………………………..

(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku

kalendarzowym, którym ustał stosunek pracy)

w tym ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 167² Kodeksu pracy

w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

URLOP OJCOWSKI

Nowy wzór zawiera informację o wykorzystanym przez pracownika-ojca wychowującego dziecko wykorzystanego urlopu ojcowskiego i określenie w ilu częściach urlop ten został do tej pory wykorzystany. Pracownik-ojciec może na podstawie art. 1823 Kodeksu pracy skorzystać z maksymalnie dwóch tygodni takiego urlopu, wykorzystując ten czas jednorazowo lub w dwóch jednotygodniowych częściach. Uprawnienie do takiego urlopu przysługuje do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia (z pewnymi wyjątkami), więc jasna informacja o wykorzystaniu przez pracownika np. 14 dni w jednej części będzie oznaczało, że nowy pracodawca nie może już temu pracownikowi udzielić urlopu na tej samej podstawie prawnej.

3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze………………………………………………………w…………………………………………………………..częściach

URLOP RODZICIELSKI

Urlop ten może być wykorzystany maksymalnie w czterech częściach, a maksymalnie 16 tygodni urlopu rodzicielskiego może być udzielone w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Podawanie informacji o zakresie skorzystania z uprawnienia do urlopu rodzicielskiego na świadectwie pracy ułatwia pracodawcy możliwość zweryfikowania, czy pracownikowi przysługuje jeszcze urlop z tego tytułu, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie…………………………………………………………………………………………………………….

(prawa podstawna udzielenia urlopu)

w wymiarze……………………………………………………….w………………………………………………….częściach, w tym na podstawie art. 1821c  §3

Kodeksu pracy w……………………….częściach.

OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY PRACOWNIKA UPRAWNIONEGO DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę w przypadku złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, która ta ochrona trwa do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy. Ten okres ochronny, określony przez art. 1868 § 1 pkt. 2 Kodeksu Pracy, trwa maksymalnie 12 miesięcy, dlatego też zakres skorzystania z takiego uprawnienia przez pracownika jest pomocną i istotną informacją dla nowego pracodawcy.

6) korzystał z ochrony stosunku pracy , o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, w okresie (okresach)………………………..