W poniższym zestawieniu przedstawiamy rozwiązania pomocowe, które znalazły się w Tarczy 1.0, 2.0 i 3.0, które mogą być wykorzystane przez osoby prowadzące indywidualną praktykę lekarską, niezatrudniające pracowników.

I. ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU UISZCZENIA SKŁADEK ZUS (100%)

Warunki:

 1. prowadzenie działalności przed 01 kwietnia 2020 roku,
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie wyłącznie we własnym imieniu,
 3. przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie nie przekracza kwoty 15.681,00 zł (300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2020 r.)
 4. przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie przekracza kwotę 15.681,00 zł (300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2020 r.) oraz dochód uzyskany z tej działalności w lutym 2020 roku nie był wyższy niż 7.000,00 zł
 5. złożenie wniosku o zwolnienie do 30 czerwca 2020 roku, 
 6. składanie dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 roku w terminie, nieopłacenie składek za miesiące wnioskowanego zwolnienia,
 7. nieznajdowanie się w trudnej sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku (brak przesłanek do ogłoszenia upadłości)
 8. w przypadku korzystania  z ulgi na start, zwolnienie z obowiązkowej składki zdrowotnej za miesiące kwiecień-maj 2020 r. przysługuje osobom prowadzącym działalność przed 01 kwietnia 2020 r. jeżeli przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

Wniosek można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS platforma gov.pl, korespondencyjnie, osobiście w placówce ZUS. 

II. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE Z ZUS (80% LUB 50% MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W 2020 ROKU) WYPŁACANE DO TRZECH RAZY

Warunki: 

 1. spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego,
 2. prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. (w przypadku ubiegania się o postojowe w kwocie 2080,00 zł),
 3. brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 4. polskie obywatelstwo lub prawo pobytu stałego/czasowego w Polsce,
 5. zamieszkiwanie w Polsce, 
 6. wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego, a warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie.

Świadczenie postojowe przysługuje w kwocie 2.080,00 zł (80% minimalnego wynagrodzenia). Natomiast osoby prowadzące działalność,  rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1.300,00 zł (50 % minimalnego wynagrodzenia). 

Świadczenie jest nieopodatkowane i nieoskładkowane. 

Wniosek można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS platforma gov.pl, korespondencyjnie, osobiście w placówce ZUS. 

III. MIKROPOŻYCZKA 5.000,00 ZŁ

Warunki:

 • prowadzenie działalności przed 01 marca 2020 r. 

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000,00 zł. Posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

Pożyczka ulega umorzeniu na wniosek, jeżeli wnioskodawca przez 3 miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki będzie prowadził działalność gospodarczą. Wniosek o umorzenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia upływu 3 miesięcy liczonych od dnia udzielenia pożyczki. 

Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia musi złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy  wniosek o umorzenie pożyczki.

Wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek najłatwiej złożyć w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Wniosek można też złożyć pisemnie. 

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaciągnięcie mikropożyczki nie powoduje utraty możliwości skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS czy ze świadczenia postojowego.

IV. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU SPADKU OBROTÓW GOSPODARCZYCH

Warunki:

 • spadek obrotów gospodarczych,
 • wnioskodawca nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • wnioskodawca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy  – do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • dofinansowanie zostanie przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.

Dofinansowanie przysługuje w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego  wynagrodzenia miesięcznie,  
 • co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego  wynagrodzenia miesięcznie,  
 • co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego  wynagrodzenia miesięcznie.   

Zmniejszenie sprzedaży obrazuje się poprzez porównanie obrotu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku 2020 do analogicznych dwóch miesięcy roku 2019. Wybrane miesiące powinny przypadać na okres po 1 stycznia 2020 r. i zakończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Dofinansowanie jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Wniosek najłatwiej złożyć w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Wniosek można też złożyć pisemnie. 

W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres wynikający z umowy przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu środków proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Nie można starać się o dofinansowanie dotyczące tych samych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Cel dofinansowania pokrywa się z celem udzielenia mikropożyczki, co należy wykazać w składanym wniosku. Tożsamość wydatków może skutkować odrzuceniem jednego ze zgłoszonych wniosków.

V. LEASINGI

Tarcza antykryzysowa nie przewiduje rozwiązań dla zawartych umów leasingu. Prolongata rat leasingowych, zmiana harmonogramu i wysokości rat lub  zawieszenie spłaty leasingu należy zweryfikować indywidualnie z leasingodawcą oraz z zapisami zawartej umowy.

VI. DAROWIZNY

Podstawa opodatkowania może być zmniejszona o wartość darowizny przekazanej tylko w celach zapobiegania oraz zwalczania zakażeń koronawirusem na rzecz:

 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej

Jeżeli darowizna zostanie przekazana:

 • do 30 kwietnia 2020 r. – odliczenie następuje w 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczenie możliwe jest w 150% wartości darowizny;
 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – 100%  wartości przekazanej darowizny.

Aby odliczyć przekazaną darowiznę wystarczy pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość możliwą do odliczenia, czyli 200%, 150% lub 100% wartości darowizny, w zależności od daty jej przekazania. Odliczenie darowizny w zaliczce dotyczy zarówno podatników opłacających podatek dochodowy (skala podatkowa, stawka podatku 19%), jak również opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, z wyjątkiem:

 • karty podatkowej,
 • zryczałtowanego podatku z kapitałów pieniężnych.

Podatnicy, którzy nie zdecydują się na odliczenie darowizny w zaliczce, mają możliwość uwzględnienia jej w zeznaniu rocznym w tych samych wartościach.

Opracowanie w formie pdf – do pobrania -> tutaj.