Kiedy karty paliwowe nie uprawniają do odliczenia VAT?

15 maja 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic - Trading GmbH dotyczący zasad opodatkowania kart paliwowych, które dotychczas było przedmiotem sporów z organami podatkowymi.

TSUE zaprezentował następującą tezę:

Art. 135 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób,   że w okolicznościach takich jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym udostępnienie kart paliwowych przez spółkę dominującą swoim spółkom zależnym, umożliwiające tym ostatnim zaopatrzenie w paliwo pojazdów, których transport zapewniają, może zostać uznane za usługę udzielania kredytu zwolnioną z podatku od wartości dodanej w rozumieniu tego przepisu

Stan faktyczny sprawy

Spółka Vega International zajmuje się organizowaniem i zarządzaniem w zakresie zaopatrywania wszystkich swoich spółek zależnych w karty paliwowe wydawane przez różnych dostawców paliw. Karty wystawiane są imiennie na kierowców.

Model działania kart paliwowych w grupie jest następujący:

1. Vega International otrzymuje od dostawców paliw faktury wskazujące w szczególności na zakup paliwa oraz VAT;

2. Vega International realizuje centralnie transakcje dotyczące ww. faktur;

3. na koniec każdego miesiąca, Vega International refakturuje na spółki zależne paliwo i obciąża je opłatą w wysokości 2%.

Decyzją z dnia 11 sierpnia 2014 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście odmówił spółce Vega International zwrotu VAT. Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (28 listopada 2014 r.).

Vega International wniosła skargę na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2015 r. sąd ten oddalił skargę jako bezzasadną. Vega International złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pytanie prejudycjalne

Czy w pojęciu, o którym mowa w art. 135 ust. 1 lit. b [dyrektywy 2006/112], mieszczą się czynności polegające na udostępnieniu kart paliwowych oraz negocjowaniu, finansowaniu i rozliczaniu  nabywania paliw z wykorzystaniem tych kart, czy też takie czynności złożone mogą być uznane za transakcje łańcuchowe, których podstawowym celem jest dostawa paliwa?

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Z uzasadnienia wyroku wynika, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z co najmniej 3 różnymi podmiotami:

2019_05_17_ARTYKUŁ_TSUE_karty_paliwowe_-_Dokumenty_Google

należy przeanalizować czy dochodzi do transakcji łańcuchowej czy do świadczenia innych usług.

Zdaniem Trybunału, nabywca kart paliwowych i paliwa, nabywa od emitenta karty nie paliwo (bowiem paliwo dostarcza koncern paliwowy), ale usługę polegającą na sfinansowaniu nabycia paliwa od koncernu paliwowego. Co więcej, TSUE wskazał, że takie usługi należy zakwalifikować tak jak udzielenie kredytu przez podmiot gospodarczy.

Konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Świadczenie usług polegających na udzieleniu kredytu przez emitenta kart paliwowych są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji:

– emitent kart paliwowych nie ma prawa do odliczenia VAT od paliwa, bowiem nie jest on nabywcą paliwa, ale usługodawcą, czyli podmiotem finansującym zakup paliwa;

– nabywca kart paliwowych i paliwa również nie ma prawa do odliczenia VAT od paliwa, gdyż nie kupuje on paliwa od emitenta karty, ale od koncernu paliwowego, to koncern paliwowy powinien w tej sytuacji wystawić fakturę za paliwo.

Tym samym spać spokojnie mogą osoby, które nabywają karty paliwowe bezpośrednio od koncernów paliwowych, bowiem w tym przypadku dochodzi do dostawy paliwa na rzecz nabywcy karty paliwowej bezpośrednio przez koncern paliwowy. Ponadto na rynku funkcjonuje kilka modeli kart paliwowych i niekoniecznie emitent będzie świadczył usługę finansową. Niemniej niezbędna jest w tym zakresie analiza konkretnego modelu.

Podsumowanie

Konieczna jest zatem analiza i weryfikacja rozliczeń VAT dotyczących nabycia paliwa z użyciem kart paliwowych. Organy podatkowe mogą zakwestionować rozliczenia VAT zarówno u emitentów kart paliwowych, jak i ich nabywców.

Masz wątpliwości dotyczące rozliczania kart paliwowych? Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania.

Marcin Palusiński: m.palusinski@dsk-kancelaria.pl

Marta Chorzępa-Starosta: m.starosta@dsk-kancelaria.pl