Pomimo epidemii COVID-19 kontynuacja inwestycji budowlanych jest możliwa; jest też konieczna (wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań, zachowanie płynności finansowej, utrzymanie kadry, uzyskanie dostaw w ramach uzgodnionych cen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Po stronie zarządów pojawiają się jednak wątpliwości:

  •  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracowników?
  •  Jak uchronić osoby zarządzające przed odpowiedzialnością karną (art. 160 kodeksu karnego)?
  •  Jak zabezpieczyć firmę przed roszczeniami pracowników/współpracowników B2B i kontrahentów?
  •  Jak zapewnić rentowność inwestycji i utrzymać budżet?
WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA FIRMY RELACJE ZEWNĘTRZNE Z KONTRAHENTAMI
– wprowadź w firmie/na budowie REGULAMIN KYZYSOWY– procedurę postępowania w związku z epidemią

– zabezpiecz się przed naruszeniem RODO, gdy dokonujesz pomiaru temperatury pracowników/B2B/innych współpracowników

cyberbezpieczeństwo – zabezpiecz dane firmy przy pracy zdalnej zespołów

unikaj ryzyk naruszenia prawa pracy i roszczeń pracowników – czas pracy zdalnej, delegowanie na inne stanowiska

przeanalizuj i przygotuj się do skorzystania z pomocy – proponowane rozwiązania z ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”

oceń możliwość realizacji umów, przeanalizuj zapisy umów dot. sytuacji nadzwyczajnych (pamiętaj!: transport towarów funkcjonuje, przemieszczanie w celu wykonywania pracy jest możliwe, organy administracji funkcjonują)

notyfikuj kontrahentom wszelkie występujące utrudnienia (zwróć uwagę na umowne terminy powiadomień, powołanie się na odpowiednie klauzule – w tym FIDiC – aby nie utracić prawa do dochodzenia zwrotu zwiększonych kosztów)

dokumentuj utrudnienia i koszty z tym związane; gromadź odpowiednią dokumentację i wyliczenia,

rozważ możliwości zmiany / przyspieszenia sposobu rozliczeń z zamawiającymi

przygotuj się do procedury powiadomień w inwestycjach publicznych proponowanej w ustawie tzw. „tarczy antykryzysowej”

rozważ czy już na tym etapie istnieje konieczność / możliwość żądania zmiany kontraktów z zamawiającymi publicznymi w ramach procedur proponowanych w ustawie tzw. „tarczy antykryzysowej” (czy podsiadasz odpowiednią dokumentację i argumenty prawne na poparcie swoich żądań)