45. Czy fundacja rodzinna ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości?

Ze względu na posiadaną osobowość prawną, fundacja rodzinna zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (tzw. pełną księgowość).

Fundacja rodzinna jest także zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego i składania go do sądu rejestrowego.

46. Kto w fundacji rodzinnej pełni funkcję kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz jakie są jego zadania?

W fundacji rodzinnej kierownikiem jednostki są wszyscy członkowie zarządu.

Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych ustawą o rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru. Kierownik jednostki w fundacji rodzinnej jest w szczególności odpowiedzialny za:

  1. zapewnienie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienie go właściwym organom, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu, obowiązującymi jednostkę,
  2. ustalenie w formie pisemnej i aktualizowanie przyjętych przez fundację rodzinną zasad (polityki) rachunkowości,
  3. zapewnienie dostępu do ksiąg rachunkowych wraz z dowodami księgowymi, uprawnionym organom zewnętrznej kontroli lub nadzoru,
  4. zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego, w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych,
  5. zapewnienie biegłemu rewidentowi przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, dostępu do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udzielenie wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń – niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania.

W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.