74. W którym momencie dochodzi do otwarcia postępowania likwidacyjnego?

Otwarcie postępowania likwidacyjnego następuje z dniem:

 1. uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu fundacji rodzinnej przez sąd rejestrowy albo
 2. powzięcia uchwały o rozwiązaniu fundacji rodzinnej przez zarząd albo
 3. powzięcia uchwały o rozwiązaniu fundacji rodzinnej przez zgromadzenie beneficjentów.

75. Jaki jest cel postępowania likwidacyjnego?

Podstawowym celem postępowania likwidacyjnego jest zakończenie działalności fundacji rodzinnej, czyli zakończenie interesów bieżących fundacji rodzinnej, ściągnięcie wierzytelności oraz wypełnienie zobowiązań fundacji rodzinnej.

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego możliwe jest złożenie wniosku o wykreślenie fundacji rodzinnej z rejestru i definitywne zakończenie jej bytu prawnego.

76. Jakie są etapy postępowania likwidacyjnego?

Procedura rozwiązania fundacji rodzinnej z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego składa się z kilku etapów:

 1. ustanowienia likwidatorów,
 2. zgłoszenie otwarcia likwidacji do rejestru,
 3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
 4. czynności likwidacyjne,
 5. podział majątku,
 6. podsumowanie likwidacji,
 7. złożenie wniosku o wykreślenie fundacji rodzinnej z rejestru.

77. Kto pełni funkcję likwidatora fundacji rodzinnej?

Likwidatorem fundacji rodzinnej jest członek zarządu albo osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. Sąd rejestrowy może wyznaczyć więcej niż jednego likwidatora.

78. Jakie są uprawnienia likwidatorów?

Zasadniczo, likwidatorzy posiadają takie same uprawnienia, jak członkowie zarządu fundacji rodzinnej. W szczególności likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentacji fundacji rodzinnej, a kompetencji likwidatora nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

Sposób reprezentacji fundacji rodzinnej w okresie likwidacji określa się w statucie, uchwale zgromadzenia beneficjentów albo orzeczeniu sądu rejestrowego. W każdym przypadku sąd rejestrowy może zmienić sposób reprezentacji fundacji rodzinnej w okresie likwidacji.

79. W jaki sposób należy zgłosić otwarcie likwidacji do sądu rejestrowego?

Każdy likwidator ma prawo i obowiązek zgłosić do sądu rejestrowego:

 1. otwarcie likwidacji,
 2. imiona i nazwiska likwidatorów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń, albo adresy do doręczeń elektronicznych,
 3. sposób reprezentacji fundacji rodzinnej przez likwidatorów i wszelkie zmiany w tym zakresie także w przypadku, gdy nie nastąpiła zmiana w dotychczasowej reprezentacji fundacji rodzinnej.

Ponadto, likwidatorzy ogłaszają w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia.

80. Jakie czynności likwidacyjne powinni przeprowadzić likwidatorzy?

Do czynności, które powinni przeprowadzić likwidatorzy, należą następujące czynności likwidacyjne:

 1. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i złożenie zgromadzeniu beneficjentów do zatwierdzenia,
 2. złożenie zgromadzeniu beneficjentów sprawozdania ze swej działalności oraz sprawozdania finansowego, po upływie każdego roku obrotowego,
 3. zakończenie interesów bieżących fundacji rodzinnej,
 4. ściągnięcie wierzytelności,
 5. wypełnienie zobowiązań fundacji rodzinnej,
 6. wydanie osobom uprawnionym do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej po uregulowaniu zobowiązań wobec wierzycieli fundacji,
 7. sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego i przedłożenie go do zatwierdzenia przez zgromadzenie beneficjentów,
 8. zgłoszenie wniosku o wykreślenie fundacji rodzinnej z rejestru fundacji rodzinnych.