28. Jakie są zadania zarządu fundacji rodzinnej?

Do zadań zarządu należy:

  1. prowadzenie spraw fundacji rodzinnej oraz reprezentowanie jej,
  2. realizacja celów fundacji rodzinnej określonych w statucie,
  3. podejmowanie czynności związanych z zapewnieniem płynności finansowej i wypłacalności fundacji rodzinnej,
  4. tworzenie, prowadzenie i aktualizowanie listy beneficjentów zgodnie z przepisami ustawy oraz zasadami zawartymi w statucie,
  5. informowanie beneficjenta o przysługującym mu świadczeniu,
  6. spełnianie świadczenia przysługującego beneficjentowi.

Statut powinien określać zakres uprawnień i obowiązków członków zarządu, a także zasady ich reprezentacji. Natomiast wewnętrzne zasady działania mogą zostać określone w regulaminie organu fundacji rodzinnej.

Ustawa określa trzyletnią kadencję członka zarządu, z tym, że statut może stanowić inaczej. Członek zarządu może być powoływany na kolejne kadencje.

W celu zapewnienia kontynuacji funkcjonowania organu fundacji rodzinnej, w ustawie proponuje się następujący schemat powoływania i odwoływania członków zarządu. W pierwszej kolejności uprawnienie to przysługuje fundatorowi albo wskazanej przez niego osobie. W przypadku jego śmierci, kompetencję taką uzyskuje rada nadzorcza, jeżeli została ustanowiona. W przypadku śmierci fundatora i braku rady nadzorczej powyższego dokonać może zgromadzenie beneficjentów. W celu zapewnienia elastyczności w powyższym zakresie, przepisy przewidują możliwość odmiennej regulacji w statucie. Fundator będzie mógł zatem wyznaczyć np. konkretne osoby uprawnione do dokonywania zmian w zarządzie.

Ustawa wskazuje, kiedy wygasa mandat członka zarządu. Będzie to przede wszystkim upływ kadencji, ale też moment odwołania, śmierci lub rezygnacji z pełnienia funkcji. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, członek zarządu może być odwołany w każdym czasie. W przypadku jego rezygnacji, zastosowanie będą miały przepisu o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Odwołanie członka zarządu nie zwalnia go z obowiązku składania wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności fundacji rodzinnej i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji. Ponadto przepisy dopuszczają udział byłego członka zarządu w posiedzeniu zgromadzenia beneficjentów, podczas którego zatwierdzane są sprawozdania zarządu z działalności fundacji rodzinnej oraz sprawozdania finansowe za powyższy okres, chyba że uchwała zgromadzenia beneficjentów stanowi inaczej.

Członek zarządu będzie mógł pełnić swoją funkcję za wynagrodzeniem bądź bez wynagrodzenia, przy czym będzie mógł uzyskać zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach zarządu.

29. Kto może zostać powołany do zarządu fundacji rodzinnej?

Do pełnienia funkcji członka zarządu może być powołana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Członkiem zarządu może być fundator, beneficjent, a także osoby spoza fundacji.

30. Kto powołuje członków zarządu?

Ustawa daje swobodę w określeniu osoby uprawnionej do powoływania i odwoływania członków zarządu. Uprawnienie takie może zostać przyznane w statucie przykładowo fundatorowi, poszczególnym beneficjentom, a także osobom trzecim (spoza fundacji).

Członkowie zarządu mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem, a także przysługuje im zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach zarządu.

Zasady powoływania członków zarządu mogą zostać także określone na wypadek śmierci fundatora (art. 61 ustawy o FR).

W przypadku, gdy fundacja rodzinna jest ustanawiana w testamencie, fundator określa w nim osobę albo osoby, które zostaną powołane do pełnienia funkcji członka albo członków pierwszego zarządu.

_____

Wszystkie wpisy z serii 100 Q&A – kliknij tutaj