Zwalczanie przypadków wystawiania i używania tzw. pustych faktur to obecnie jeden z priorytetów Krajowej Administracji Skarbowej. Resort wskazuje, że organy skarbowe koncentrują się na wyszukiwaniu i karaniu zarówno osób wystawiających puste faktury jak i na wykrywaniu osób i firm, które nabywają puste faktury i wykorzystują je do obniżenia zobowiązań podatkowych lub wyłudzania zwrotów podatku VAT.

SANKCJE KARNE DLA WYSTAWCÓW I NABYWCÓW

Od 1 marca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego i od tego momentu zarówno wystawianie jak i używanie faktur bez pokrycia zagrożone jest surowymi karami. Osoby, które podrabiają lub przerabiają faktury w celu obniżenia należności podatkowych lub zwiększenia zwrotu należności muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Identyczna odpowiedzialność grozi za wystawienie faktur zawierających kwotę należności ogółem przekraczającą 200 tys. zł, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości podatku. W przypadku kiedy kwota takiego przestępstwa przekracza 5 mln zł lub sprawca procederu z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, wówczas obowiązuje kara pozbawienia wolności od 3 lat.

W razie skazania za ww. przestępstwa, sąd, oprócz kary pozbawienia wolności, może wymierzyć grzywnę w wysokości do 6 mln zł.

Osoby, które  wystawiają lub korzystają z pustych faktur mogą ponosić odpowiedzialność także na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Za takie przestępstwa płatnikowi grozi kara grzywny do kwoty 19.198.080 zł lub nie mniej niż rok pozbawienia wolności. W szczególnych przypadkach sprawca może otrzymać obie te kary jednocześnie.

Osoby zaangażowane w proceder obrotu pustymi fakturami muszą również liczyć się z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, które mogą skutkować brakiem możliwości odliczenia podatku VAT na podstawie fałszywie wystawionej faktury czy obowiązkiem zapłaty sankcji w wysokości 100% zawyżenia kwoty podatku naliczonego.

SKUTECZNOŚĆ NOWELIZACJI

Przykładem prowadzonych działań przeciwko nabywcom pustych faktur jest ujawnienie w ramach jednej sprawy 25 przedsiębiorstw z różnych części kraju, które dokonały nadużyć z użyciem nieprawdziwych faktur. Efektem przeprowadzonego rozpoznania jest wszczęcie kontroli w wybranych podmiotach. Działania kontrolne są oparte o informacje o konkretnych nadużyciach, co pozwala w szybki sposób ustalić szczegóły przestępstwa.

Jest to dobry przykład, że otrzymane w wyniku przeprowadzonych zmian uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej w postaci kontroli bez uprzedzenia czy dostępu do dokumentów firmowych objętych tajemnicą faktycznie pomagają w walce z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

PODSUMOWUJĄC

Wprowadzone z początkiem marca 2017 r., sankcje mają na celu uderzenie w zorganizowane grupy przestępcze, wykorzystujące w swoich działaniach puste faktury oraz osoby korzystające z takich faktur w swojej działalności gospodarczej. Jak pokazują pierwsze raporty mogą się one okazać w dużej mierze skuteczne i poważnie ograniczyć obrót pustymi fakturami.