W związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2), wielu pracodawców rozważa możliwość weryfikacji temperatury ciała pracowników i współpracowników. Przepisy polskiego prawa pracy oraz tzw. specustawy koronawirusowej nie regulują tej kwestii wprost, tymczasem zbieranie informacji o temperaturze ciała może być rozpatrywane w kategorii przetwarzania informacji o stanie zdrowia, tj. danych osobowych.

CO MÓWIĄ PRZEPISY?
RODO Kodeks Pracy
Przetwarzanie danych osobowych możliwe jest: Przetwarzanie przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione wprost w k.p. (w tym informacji o stanie zdrowia) możliwe jest:
·  w przypadku wyrażenia zgody przez osobę badaną,

·  również w innych szczególnych przypadkach, m.in. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy lub gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego – jednak tylko wtedy, gdy spełnione będą określone warunki.

·  w celu wypełnienia przez pracodawcę obowiązków związanych z ochroną zdrowie i życia pracowników przez zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP),

·  niezależnie od powyższego, również w przypadku zgody pracownika lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   CO Z TEGO WYNIKA?

Pracownicy Współpracownicy

(umowy b2b, zlecenia, o dzieło)

W czasie pandemii koronawirusa do dokonania pomiaru temperatury ciała pracowników nie jest konieczna zgoda pracowników na przetwarzanie danych dot. stanu zdrowia.

Jest to działanie profilaktyczne pracodawcy, w celu ochrony życia i zdrowia pracowników – poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem.

 

Podstawą badania temperatury u osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych mogłaby być jedynie ich zgoda, ponieważ do takich umów przepisów k.p. nie stosuje się bezpośrednio.

 

PAMIĘTAJ!

 – Pomiary temperatury należy prowadzić w taki sposób, by nie narazić się na zarzut dyskryminacji czy przekroczenia zasad proporcjonalności.

 – Wyniki badania nie powinny być rejestrowane czy utrwalane w formie papierowej lub elektronicznej.

 – Konieczne jest dopełnienie tzw. obowiązku informacyjnego dot. przetwarzania danych osobowych (tzw. klauzula RODO).